OBJAVA JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAPOŠLJAVANJE VODITELJA/VODITELJICE PROJEKTA “Bilogorski puteljak svjetlosti”

Na temelju članka 27. Statuta Udruge Lokalna akcijska grupa Sjeverna Bilogora Upravni odbor LAG-a Sjeverna Bilogora, dana 14. srpnja 2020. godine objavljuje

JAVNI NATJEČAJ za prijem u radni odnos:

• Voditelja / voditeljice Projekta „Bilogorski puteljak svjetlosti“
• 1 izvršitelj / izvršiteljica na određeno radno vrijeme
• Mjesto rada uključuje: sjedište Lokalne akcijske grupe Sjeverna Bilogora, Braće Radić 28, 43226 Veliko Trojstvo i terenski rad

u Lokalnu akcijsku grupu Sjeverna Bilogora – s ciljem provođenja projekta pod nazivom „Bilogorski puteljak svjetlosti“ kodni broj: UP.02.1.1.05.0326. u okviru instrumenta Poziv na dostavu projektnih prijedloga ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA UP. 02.1.1.05.

Opis poslova voditelja Projekta „Bilogorski puteljak svjetlosti“ (m/ž):

• Poslovi koordinacije svih projektnih aktivnosti te kreiranje i provođenje projekta „Bilogorski puteljak svjetlosti“ temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0326 – ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA

Zaduženja i obveze:
Obavljanje administrativnih, tehničkih i uredskih poslova prema rasporedu elemenata provedbe projekta, angažiranje vanjskih stručnjaka i podizvođača te promidžba projekta, koordinacija svih projektnih aktivnosti, samostalna komunikacija sa zaposlenicima i korisnicima projekta, vođenje evidencija, organiziranje, izvještavanje i komunikacija s Partnerima te nadziranje cjelokupne provedbe projekta s ciljem uspješne provedbe istog.

Tražene kvalifikacije i vještine

• sveučilišni prvostupnik ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij društvenog smjera
• najmanje godina dana radnog iskustva u struci
• komunikacijske vještine
• organizacijske sposobnosti
• odlično poznavanje Microsoft Office paketa
• vozačka dozvola B kategorije
• dokaz o nekažnjavanju ne stariji od 6 mjeseci (uvjerenje da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak).

Način prijave:
Dokumenti koje je potrebno dostaviti uz prijavu:

1. Motivacijsko pismo kandidata (više na linku: http://www.stipendije.info/hr/proces_prijave/prijavni_dokumenti/pismo_motivacije)
2. Životopis na Hrvatskom jeziku – Europass format, formular možete skinuti na sljedećem linku: https://europass.cedefop.europa.eu/hr/documents/curriculum-vitae)
3. Dokaz o stečenom zvanju/stručnoj spremi (preslika diplome)
4. Rodni list (preslika)
5. Preslika vozačke dozvole
6. Preslika osobne iskaznice
7. Dokaz da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (u izvorniku – ne stariji od 6 mjeseci)
8. Elektronički zapis o radnom stažu izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Prijavom na natječaj pristupnici natječaja su izričito suglasni da Lokalna akcijska grupa Sjeverna Bilogora kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).
Prijave dostavljene osobnim putem ili bilo kojim drugim načinom dostave osim putem e-pošte, kao i nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati, a osobe koje takve prijave podnesu neće se smatrati kandidatima prijavljenima na natječaj.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Javnom natječaju i koja je dostavljena putem e-pošte s uredno vidljivim datumom i vremenom zaprimanja u poštanski pretinac e-pošte.
U prijavi se navode osobni podaci podnositelja prijave – ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-mail adresa i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne smatra se kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim/om na Javni Natječaj te će joj biti upućena pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim/om na Javni Natječaj.
Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, biti će obaviješteni putem e-maila koji navedu u prijavi o mjestu, vremenu i načinu održavanja provjere, isto će biti objavljeno na web stranici: www.lag-sjeverna-bilogora.hr Ako kandidat iz bilo kojih razloga ne pristupi provjeri, smatrati će se da je povukao prijavu na javni natječaj.
Prijave s prilozima dostavljaju se na e-mail: lag.sjeverna.bilogora@gmail.com zaključno s datumom slanja 21. srpnja 2020. godine do 23:59 sati s nazivom predmeta: Za Natječaj – Voditelja / voditeljice Projekta „Bilogorski puteljak svjetlosti“.

Kandidati će o rezultatima izbora biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Preuzimanje datoteke (PDF): Javni natječaj 2020_ZAŽELI_2020

Preskoči na sadržaj